Så här hanterar vi dina personuppgifter:
Styrelsen för AimPa AB/Aim Public Affairs ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyheter och analyser till dig. Bearbetningen sker i samarbete med Mailchimp. Dina personuppgifter överförs till land utanför EU då informationen lagas hos Microsoft.

De kategorier av personuppgifter vi behandlar är uppgifter om namn, företag och e-post.

Personuppgifterna har vi fått från dig i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev och du har i samband med din anmälan samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter.

De personuppgifter som utgör underlag för nyhetsbrevet sparas i 7 år varefter det gallras.

Du har alltid rätt att lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. E-tjänst för detta finns på datainspektionens hemsida.

Enligt lagstiftningen finns ett antal rättigheter. Utifrån denna behandling hanteras dina rättigheter på detta sätt:
Du har rätt till information om behandlingen.
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt till radering av personuppgifter.
Du har möjlighet att begära rättelse av dina personuppgifter.
Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Att du gör gällande en rättighet innebär inte att den ändring eller åtgärd du önskar vidtas, utan den personuppgiftsansvarige tar ställning till om din förfrågan kan tillgodoses och meddelar dig sitt beslut.

För att göra anspråk på en eller flera rättigheter kontaktar du emma@aimpublucaffairs.com.